Комітет АПУ надав пропозиції щодо проєкту Порядку проведення опитувань споживачів під час розгляду справ в АМКУ та дослідження ринків

Комітет АПУ з конкуренційного права звернувся до О.С. Піщанської Голови Антимонопольного комітету України (далі – «АМКУ») з пропозиціями щодо проєкту Порядку проведення опитувань споживачів під час розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (про захист від недобросовісної конкуренції), дослідженні ринків (далі – «Проєкт Порядку»).

Комітет АПУ висловлює вдячність АМКУ за конструктивну взаємодію і врахування багатьох пропозицій АПУ до Порядку. Проте, деякі пропозиції АПУ, які надавалися раніше, з критично важливих питань не знайшли відображення у Проєкті Порядку. Експерти Комітету АПУ звернулися з проханням їх розглянути та врахувати. Зокрема, це стосується:

  1. ідентифікації особи, яка надає пояснення

Опитування, по суті, може розглядатись як специфічна форма одержання пояснень відповідно до статті 41 Закону «Про захист економічної конкуренції». Для того, щоб одержана в ході опитування інформація мала властивості належного і допустимого доказу, мала доказову цінність, джерело отриманої інформації має бути встановлено, тобто, особа, яка надає пояснення, має бути ідентифікована і відповідні дані мають бути відображення в анкеті, таке само, як такі дані відображаються у протоколі пояснень при отриманні пояснень особи.

Не забезпечення такої ідентифікації ставить під загрозу достовірність відображених в анкеті даних, неможливість підтвердження самого факту отримання пояснень, їх уточнення, за потреби, що може повністю нівелювати їх доказове значення і  звести нанівець значні зусилля і ресурси, витрачені органами АМКУ на проведення опитування.

У зв'язку з цим Комітет АПУ пропонує доповнити Проєкт Порядку положенням, яке закріплюватиме необхідність отримання і фіксування в анкеті такої інформації:  прізвище та по батькові, адресу реєстрації, номер телефону, адресу електронної пошти (для паперових анкет), а також, за можливості, реквізити документа, що ідентифікує особу;

  1. неможливості змінити відповідь, надану опитуваною особою

Пунктом 3 Розділу III Порядку передбачено, що відповідь, надана споживачем, є остаточною та не може бути змінена чи відкликана.

Таке обмеження може розширено тлумачитись так, що особа також не може  надати додатково інформацію, яка може змінювати зафіксовану в анкеті відповідь. В такому випадку  це буде суперечити самим принципам об'єктивності і всебічності розслідування. В процесі опитування учасник знаходиться під впливом багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів (наприклад, часові обмеження, психоемоційний та фізичний стан, і т.д.),  які можуть стати причиною неможливості згадати або небажання правдиво пояснити певні обставини, що і предметом питань при  опитуванні. Не завжди можна при формуванні питань анкети передбачити фактори, які мають значення для коректного формулювання і пояснення питання особі  для надання ним точної, повної та достовірної відповіді. Про такі фактори може стати відомо в подальшому і це може потребувати уточнення відповідей. За відсутності такої можливості опитування залишиться поверховим, неточним і неоднозначним, на нього неможливо буде покладатися як на достовірний доказ, в результаті воно втратить своєї доказове значення.

З метою уникнення цього пропонуємо доповнити вказаний пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Відповідь, зафіксована в анкеті, не може бути змінена чи відкликана. Це не позбавляє особу надати додаткові пояснення з власної ініціативи чи за зверненням   органу Комітету, особи, яка бере участь у справі,  надавати додаткові пояснення щодо наданих відповідей, з питань анкети та проведення опитування. Такі пояснення споживача враховуються нарівні з іншими доказами у справі.»

Крім того, Комітет АПУ  звернув увагу ще на наступні питання:

Щодо участі Голови Антимонопольного комітету України, першого заступника, заступника Голови Антимонопольного комітету України до підготовки питань для включення їх до анкети.

Підпунктами 1) та 4) пункту 3 розділу V Проєкту Порядку передбачено участь Голови АМКУ, першого заступника або заступників Голови АМКУ у підготовці питань анкет.

Разом з тим, пропонуємо врахувати відмінності між функціями і повноваженнями Голови АМКУ, першого заступника і заступників Голови АМКУ та функціями і повноваженнями державних уповноважених АМКУ.

Відповідно до статей 16 та 17 Закону «Про Антимонопольний комітет України» розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організація і проведення розслідувань є повноваженнями державного уповноваженого, в т.ч. який може бути також Головою АМКУ чи заступником Голови АМКУ.

Натомість  функції і повноваження Голови АМКУ, першого заступника і  заступників Голови АМК, встановлені у статті 9 та 10 вказаного Закону, є адміністративно-управлінськими і не передбачають повноважень в організації і проведенні розслідування.

Ці відмінності можуть виглядати, на перший погляд, не суттєвими, проте вони є надзвичайно важливими, оскільки вони відображають процесуальну самостійність державного уповноваженого за проведення розслідування і невтручання в таку його процесуальну діяльність керівництва АМКУ. Фіксування зворотного у Проєкті Порядку не відповідатиме  положенням Закону та ст. 19 Конституції України і самій ідеї принаймні часткового розмежування розслідування і прийняття рішень як важливого елементу у забезпеченні неупередженості й об'єктивності розслідувань, а відтак ефективності і незалежності АМКУ.

Пропонуємо виключити Голову АМКУ та першого заступника, заступника Голови АМКУ з переліку суб'єктів, що здійснюють дії, передбачені пп. 1) та 4) п. 3 Розділу V Порядку.

Щодо можливості залучення спеціалізованих організацій до опитування споживачів

Комітет АПУ пропонує передбачити залучення спеціалізованих організацій до опитування споживачів, які мають необхідні спеціальні знання і досвід проведення соціологічних опитувань. Зазначене сприятиме якості таких опитувань та більшій об'єктивності результатів.  Ми розуміємо обмежені фінансові ресурси АМКУ, проте це не повинно бути приводом взагалі не передбачати таку можливість.

 

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?