Етичні правила

ЕТИЧНІ ПРАВИЛА ПРАВНИКА

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»

Київ 2012 рік

 (затверджені Правничою асамблеєю Асоціації правників України 05 жовтня 2012 року)

Розділяючи погляд Міжнародної асоціації юристів (ІВА) на етичні засади у професії правника, які були відображені в Загальних принципах для Співтовариства юристів, прийнятих Радою Міжнародної асоціації юристів 20 вересня 2006 р. у Чикаго, ВГО «Асоціація правників України» (далі – «Асоціація») розробила ці Етичні правила (далі - «Етичні правила») правника з метою сприяння та просування ідеалів юридичної професії у середовищі українських правників. 

Ці Правила ґрунтуються на тому, що правники є професіоналами у галузі права, які здійснюють свою діяльність за різними юридичними спеціальностями та ставлять інтереси Закону, Правосуддя, своїх довірителів вище власних, а також прагнуть здобути повагу до Верховенства Права.

Стаття 1. Сфера застосування

1. Етичні правила правника містять стандарти етичної та професійної поведінки і є обов’язковими для всіх членів Асоціації правників України, для контролю за додержанням яких створюється Етична комісія.

2. Всі правники мають дотримуватися норм галузевих правил етики (суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів тощо). У випадку, якщо певне положення Етичних правил суперечить галузевим правилам етики, застосовуються норми відповідних галузевих правил.

3. Норми Етичних правил не підміняють норми чинного законодавства. У випадку, якщо певне положення Етичних правил суперечить чинному законодавству, пріоритет має норма закону.

4. Дія Етичних правил розповсюджується на всі види професійної діяльності правника.

5. Зміст Етичних правил може конкретизуватися щодо окремих категорій правників, шляхом внесення змін і доповнень до цих Правил. Зміст Етичних правил може тлумачитися згідно з Статутом Асоціації.

Стаття 2. Незалежність

Правник повинен зберігати незалежність і мати гарантовану можливість захищати її з метою здійснення неупередженого консультування/надання правової допомоги та/або представництва.

Правник повинен виносити своє незалежне, неупереджене професійне судження при консультуванні/наданні правової допомоги  довірителю щодо ймовірності успіху його справи.

Стаття 3. Чесність, прямота й неупередженість

Правник завжди має підтримувати найвищі стандарти чесності, прямоти й неупередженості по відношенню до суду, своїх колег і всіх тих, з ким він вступає в професійний контакт.

Стаття 4. Конфлікт інтересів

Правник не повинен ставити себе в положення, коли професійні інтереси, або інтереси його довірителя вступають в протиріччя з його власними інтересами, інтересами його партнерів або іншого довірителя, якщо тільки інше не дозволено законом або, якщо це дозволено  довірителем.

Стаття 5. Конфіденційність/професійна таємниця

Правник завжди повинен зберігати конфіденційність і мати гарантовану можливість захищати її щодо справ наявних або колишніх довірителів, якщо тільки інше не вимагається або не дозволено законом або, якщо це дозволено  довірителем.

Стаття 6. Інтереси довірителів

Правник повинен ставитися до інтересів своїх довірителів як до першочергових, але завжди, за умови дотримання своїх обов’язків перед судом та інтересами правосуддя, обов’язків діяти за законом і підтримувати етичні стандарти.

Стаття 7. Зобов’язання правника

Правник повинен дотримуватися будь-якого зобов’язання, прийнятого під час здійснення своєї професійної діяльності, до повного виконання чи припинення зобов’язання, або до звільнення від нього.

Стаття 8. Свобода довірителя

Правник повинен поважати свободу довірителя обирати представника самостійно та на власний розсуд. Правник повинен бути вільним у вирішенні питання щодо прийняття справи до свого провадження або щодо відмови від неї, якщо тільки цьому не перешкоджають професійні правила або закон.

Стаття 9. Майно довірителів і третіх осіб

Правник повинен сумлінно звітувати за будь-яке майно своїх довірителів або третьої особи, яке було йому довірено, а також тримати таке майно окремо від свого власного.

Стаття 10. Компетентність

Правник повинен виконувати свою роботу компетентно і своєчасно, а також не повинен братися за роботу, якщо він обґрунтовано не бачить можливості виконати цю роботу належним чином.

Стаття 11. Винагорода

Правник має право на розумну винагороду за свою роботу й не повинен стягувати необґрунтовану плату. Правник не повинен вчиняти дії, спрямовані на генерування або виконання непотрібної роботи.

Стаття 12. Етична комісія

Етична комісія розглядає випадки порушення Етичних правил правника. Етична комісія діє на підставі Положення, яке затверджується відповідно до Статуту Асоціації.