Новини

Ситуація в Білорусі: АПУ підтримує колег і засуджує факти порушення прав людини (UKR/BEL/RUS)

2020-08-13

КИЇВ 13 серпня 2020 року. Асоціація правників України гостро засудила невиправдано жорстоке застосування сили до протестувальників. Правники звернулися до міжнародних організацій* з проханням надати оцінку подій, які відбуваються в Білорусі.

Нагадаємо, що 9 серпня в Республіці Білорусь розпочалися масові протести, які тривають й досі. Мирні акції супроводжуються чисельними затриманнями та надмірним застосуванням сили, спецзасобів та зброї з боку правоохоронців — серед громадян уже є постраждалі та загиблі. 

Разом із тим, адвокати затриманих не можуть здійснювати функцію щодо надання правничої допомоги. Зокрема, наразі ні правники, ні родичі протестувальників не інформуються щодо місць та умов їхнього утримання.

В АПУ наголошують — ці факти свідчать про грубе порушення прав людини та чисельних норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод:

«Асоціація правників України висловлює солідарність і слова підтримки нашим колегам — юристам і адвокатам Республіки Білорусь, які здійснюють все можливе з метою надання правничої допомоги своїм співвітчизникам», — йдеться в тексті позиції АПУ.

*Примітка. Звернення АПУ адресовано: Міжнародній асоціації юристів, Раді адвокатських та правничих товариств Європи, Європейській асоціації адвокатів із кримінальних справ.

З повним текстом відкритого звернення можна ознайомитися за посиланням.


Сітуацыя ў Беларусі: АЮУ падтрымлівае калег і асуджае факты парушэння правоў чалавека

Асацыяцыя юрыстаў Украіны востра асудзіла неапраўдана жорсткае прымяненне сілы да пратэстоўцаў. Юрысты звярнуліся да міжнародных арганізацый* з просьбай даць ацэнку падзей, якія адбываюцца ў Беларусі. Нагадаем, што 9 жніўня ў Рэспубліцы Беларусь пачаліся масавыя пратэсты, якія працягваюцца да гэтага часу. Мірныя акцыі суправаджаюцца шматлікімі затрыманнямі і празмерным ужываннем сілы, спецсродкаў і зброі з боку праваахоўнікаў  сярод грамадзян ужо ёсць пацярпелыя і загінулыя.

Разам з тым, адвакаты затрыманых не могуць ажыццяўляць функцыю па прадастаўленні юрыдычнай дапамогі. Прынамсі, цяпер ні юрысты, ні сваякі пратэстуючых ня інфармуюцца аб месцах і ўмовах іх зместу.

У АЮУ падкрэсліваюць  гэтыя факты сведчаць аб грубым парушэнні правоў чалавека і шматлікіх нормаў Канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод:

«Асацыяцыя юрыстаў Украіны выказвае салідарнасць і словы падтрымкі нашым калегам - юрыстам і адвакатам Рэспублікі Беларусь, якія ажыццяўляюць усё магчымае з мэтай прадастаўлення юрыдычнай дапамогі сваім суайчыннікам»,  гаворыцца ў тэксце пазіцыі АЮУ.

*Заўвага. Зварот АЮУ адрасаваны: Міжнароднай асацыяцыі юрыстаў, Савету адвакацкіх і юрыдычных таварыстваў Еўропы, Еўрапейскай асацыяцыі адвакатаў па крымінальных справах.

З поўным тэкстам адкрытага звароту можна азнаёміцца ​​па спасылцы.


Ситуация в Беларуси: АЮУ поддерживает коллег и осуждает факты нарушения прав человека

Ассоциация юристов Украины остро осудила неоправданно жестокое применение силы к протестующим. Юристы  обратились к международным организациям* с просьбой дать оценку событий, которые происходят в Беларуси.

Напомним, что 9 августа в Республике Беларусь начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Мирные акции сопровождаются многочисленными задержаниями и чрезмерным применением силы, спецсредств и оружия со стороны правоохранителей — среди граждан уже есть пострадавшие и погибшие.

Вместе с тем, адвокаты задержанных не могут осуществлять функцию по предоставлению юридической помощи. В частности, сейчас ни юристы, ни родственники протестующих не информируются о местах и ​​условиях их содержания.

В АЮУ подчеркивают — эти факты свидетельствует о грубом нарушении прав человека и многочисленных норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод:

«Ассоциация юристов Украины выражает солидарность и слова поддержки нашим коллегам — юристам и адвокатам Республики Беларусь, осуществляющих все возможное с целью предоставления юридической помощи своим соотечественникам», — говорится в тексте позиции АЮУ.

*Примечание. Обращение АЮУ адресовано: Международной ассоциации юристов, Совету адвокатских и юридических обществ Европы, Европейской ассоциации адвокатов по уголовным делам.

С полным текстом открытого обращения можно ознакомиться по ссылке.