Комісія з питань членства

Комісія з питань членства - постійно діючий орган, створений з метою оперативного розгляду питань, пов’язаних з прийомом до Асоціації та виключенням з Асоціації.

При здійсненні своєї діяльності Комісія керується чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Асоціації у тій частині, що стосуються діяльності Комісії.

Комісія виконує такі завдання:

 • підготовка висновків для Правління про прийом заявників до Асоціації;
 • перевірка документів, що надаються при вступі до Асоціації;
 • підготовка висновків для Правління про виключення членів з Асоціації;
 • інші завдання, виконання яких може бути покладене на Комісію відповідно до Статуту рішенням З’їзду чи Правління.

Висновки Комісії носять рекомендаційний характер.

При виконанні своїх завдань Комісія має право направляти запити заявникам (членам Асоціації) з метою отримання необхідної інформації, документів, матеріалів для підготовки висновків про можливість їх прийому до Асоціації (виключення з Асоціації).

До складу Комісії входять 3 (три) особи, які призначаються Правлінням з числа членів Асоціації терміном на 2 (два) роки.

Повноваження члена Комісії припиняються достроково за рішенням Правління:

 • на прохання члена Комісії;
 • у випадку систематичного невиконання членом Комісії своїх функцій, у тому числі пропуск засідань Комісії без поважних причин;
 • у випадку припинення членства в Асоціації.

Голова Комісії призначається Правлінням.

Голова Комісії виконує такі функції:

 • очолює Комісію;
 • розподіляє підготовку питань, винесених на розгляд Комісії, між членами Комісії;
 • скликає та проводить засідання Комісії;
 • представляє Комісію на З’їзді та засіданнях Правління;
 • підписує документи від імені Комісії;
 • відповідає за організацію ведення протоколу та зберігання протоколів засідань Комісії.

Комісія має право обрати заступника Голови Комісії на строк її повноважень.

Заступник Голови Комісії виконує повноваження Голови Комісії на час його відсутності, а також виконує поточну роботу за дорученням Голови Комісії.

Ведення справ щодо роботи Комісії у період між її засіданнями доручається Секретарю Комісії, який є штатним працівником Секретаріату.

Секретар Комісії виконує такі функції:

 • отримує та обробляє заяви та інші документи, що надходять до Комісії;
 • розсилає необхідні матеріали та документи членам Комісії;
 • здійснює підготовку матеріалів до засідань Комісії;
 • веде протоколи засідань Комісії;
 • виконує інші функції за дорученням Голови Комісії.

Голова Комісії відповідає за скликання, організацію та проведення засідань Комісії. Планові засідання Комісії проводяться за графіком, затвердженим Комісією. У випадку необхідності Голова Комісії може скликати позапланові засідання.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комісії.

На засіданні Комісії головує Голова Комісії, а у випадку його відсутності заступник Голови Комісії.

На засіданнях Комісії мають право бути присутніми члени Правління, інші особи на запрошення Голови Комісії з правом дорадчого голосу.

Комісія приймає рішення з усіх питань, винесених на її розгляд, у порядку та строки, передбачені цим Положенням та іншими внутрішніми документами Асоціації.

На засіданнях Комісії ведеться протокол. Протокол підписується Головою та Секретарем Комісії.

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів. У випадку незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право оформити письмово окрему думку, яка приєднується до матеріалів засідання Комісії.

Прийняті Комісією рішення передаються Президенту для розгляду Правлінням.

Члени комісії з питань членства:

 1. Павленко Ірина, First Chair Legal, юрист - Голова Комісії з питань членства.
 2. Тесля Родіон, група компаній ПРАТ «Миронівський хлібопродукт», керівник відділу міжнародних корпоративних зв'язків - Член Комісії з питань членства.
 3. Бугай Максим, TNT Ukraine & Eastern Europe Associates (FedEx Corp), старший юридичний радник - Член Комісії з питань членства.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ