ВІТАЛІЙ УРКЕВИЧ

Віталій Уркевич

Д.ю.н., професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Віталій Уркевич працює на посаді професора кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено в 2008 р., вчене звання професора присвоєно в 2014 р.

Сфера наукових інтересів – проблеми аграрного й земельного права, правового забезпечення аграрної реформи в Україні, правового становища сільськогосподарських товаровиробників, правового регламентування продовольчої безпеки України, організаційно-правові питання здійснення антикризових заходів в аграрному секторі.

Віталій Уркевич є автором і співавтором понад 240 наукових і навчально-методичних праць, серед яких наукові монографії, науково-практичні коментарі до законодавства України, підручники й навчальні посібники.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Національного університету біоресурсів і природокористування України. Під науковим керівником Віталія Уркевича було підготовлено й захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Входить до складу редакційних колегій низки фахових видань з правознавства, у тому числі Вісника Національної академії правових наук України, Вісника Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (серія «Економічна теорія і право»), електронного наукового видання «Теорія і практика правознавства», наукового журналу «Право та інновації» Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ